Manga ja Anime Yhdistyksen säännöt

I Luku - Nimi, kotipaikka, tarkoitus ja kielet.

§ 1
Yhdistyksen nimi on Manga ja Anime Yhdistys, lyhennettynä MAY. Yhdistyksen kotipaikkakunta on Helsingin kaupunki.
§ 2
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää japanilaisen animaation ja sarjakuvan tuntemusta Suomessa sekä lisätä Suomen ja Japanin maiden ja kansojen kulttuuri-yhteistyötä ja kanssakäymistä.
§ 3
Tarkoituksensa toteuttamiseksi Yhdistys järjestää kokouksia, opintomatkoja, esitelmä- ja koulutustilaisuuksia.
§ 4
Toimintansa rahoittamiseksi voi Yhdistys järjestää mm. illanviettoja ja huvitilaisuuksia, omistaa tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta sekä vastaanottaa lahjoituksia.
§ 5
Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

II Luku - Jäsenet ja maksut.

§ 6
Yhdistyksen jäseniä ovat varsinaiset, kannatus- ja kunniajäsenet. Yhdistyksen jäsenet hyväksyy Yhdistyksen johtokunta. Kunniajäsenet kutsuu kuitenkin Yhdistyksen kokous.
§ 7
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen Yhdistyksen toiminnasta kiinnostunut, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.
§ 8
Yhdistyksen kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä Yhdistyksen toimintaa tukeva henkilö tai yhteisö.
§ 9
Yhdistyksen kunniajäseneksi voi Yhdistyksen kokous kolmeneljäsosan (3/4) ääntenenemmistöllä kutsua henkilön, joka on erityisesti ansioitunut Yhdistyksen toiminnassa tai muuten merkittävästi edistänyt sen pyrkimyksiä. Esityksen kunniajäseneksi kutsumisesta tekee johtokunta, mutta myös kuusi (6) Yhdistyksen jäsentä käsittävällä ryhmällä on siihen oikeus.
§ 10
Yhdistyksen on pidettävä kaikista jäsenistään jäsenluetteloa.
§ 11
Jäsenet ovat velvollisia suorittamaan kalenterivuosittain Yhdistykselle jäsenmaksut, joiden suuruuden päättää Yhdistyksen vaalikokous. Kunniajäsenet ovat kuitenkin jäsenmaksusta vapautetut.
§ 12
Jäsen voi erota Yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle tai suullisesti Yhdistyksen kokouksessa. Johtokunta voi katsoa jäsenen eronneeksi, mikäli tämä ei ole maksanut jäsenmaksuaan kalenterivuoden loppuun mennessä. Jäsenelle tiedotetaan erottamis-uhasta.

III Luku - Yhdistyksen kokoukset.

§ 13
Yhdistyksen kokouksia ovat vuosikokous, vaalikokous ja ylimääräiset kokoukset.
§ 14
Vuosikokous on pidettävä helmikuun loppuun mennessä ja siinä on käsiteltävä ainakin: toimintakertomus edelliseltä vuodelta tilikertomus ja tilinpäätös tilintarkastajien lausunto tilinpäätöksen hyväksyminen vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille ja johtokunnan valmistelema toimintasuunnitelma ja talousarvio.
§ 15
Vaalikokous on pidettävä marraskuussa ja siinä on käsiteltävä ainakin: johtokunnan puheenjohtajan ja neljän (4) jäsenen valinta seuraavaksi toimikaudeksi, Yhdistyksen muiden toimihenkilöiden valinta seuraavaksi toimikaudeksi Yhdistyksen jäsenmaksujen suuruudet seuraavaksi toimikaudeksi, Kahden (2) tilintarkastajan ja heidän henkilökohtaisten varamiestensä valinta seuraavaksi toimikaudeksi.
§ 16
Yhdistys kokoontuu ylimääräiseen kokoukseen tarvittaessa tai kun yksi kymmenesosa (1/10) Yhdistyksen varsinaisista jäsenistä sitä kirjallisesti johtokunnalta vaatii. Kokous on tällöin pidettävä kolmen (3) viikon kuluessa vaatimuksen johtokunnalle jättämisestä.
§ 17
Yhdistyksen kokouksista on ilmoitettava vähintään neljätoista (14) arkipäivää ennen kokousta postitse.
§ 18
Kokous on päätösvaltainen, jos se on laillisesti koolle kutsuttu.
§ 19
Yhdistyksen kokouksissa on äänioikeus kaikilla Yhdistyksen varsinaisilla jäsenillä ja kunniajäsenillä. Muilla jäsenillä on puhe- ja esitysoikeus.
§ 20
Ellei säännöissä toisin mainita, tehdään päätökset yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten jakaantuessa tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

IV Luku - Johtokunta ja toimihenkilöt.

§ 21
Yhdistyksen toiminnasta vastaa kalenterivuodeksi kerrallaan valittu johtokunta.
§ 22
Johtokunnan tehtävänä on: johtaa Yhdistyksen toimintaa siten kuin §§:ssä 25 ja 26 tarkemmin määrätään, valmistella Yhdistyksen kokouksissa esille tulevat asiat ja toimeenpanna niissä tehdyt päätökset, päättää jäseneksi hyväksymisestä, valvoa Yhdistyksen talouden ja omaisuuden hoitoa, laatia ehdotus toimintakertomukseksi ja tilinpäätökseksi sekä toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi ja kutsua Yhdistyksen kokoukset koolle tarpeen vaatiessa.
§ 23
Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin, taloudenhoitajan ja organisaattorin.
§ 24
Johtokunnan puheenjohtaja kutsuu koolle johtokunnan kokoukset ja johtaa puhetta niissä sekä Yhdistyksen kokouksissa vuosikokousta lukuunottamatta, valvoo, että Yhdistyksen toiminta on sääntöjen mukaista sekä edustaa Yhdistystä, ellei toisin ole päätetty. Varapuheenjohtajan tehtävänä on hoitaa puheenjohtajan tehtäviä tämän ollessa estynyt. Sihteerin tehtävänä on laatia pöytäkirjat Yhdistyksen ja johtokunnan kokouksista, pitää jäsenluetteloa sekä huolehtia ilmoituksista ja arkistosta. Taloudenhoitajan tehtävänä on hoitaa Yhdistyksen taloutta ja omaisuutta sekä valmistella ehdotukset tilinpäätökseksi ja talousarvioksi. Organisaattorin tehtävänä on järjestää Yhdistyksen tapahtumat.
§ 25
Yhdistyksen johtokunta on kokouksissaan päätösvaltainen, jos kaikille sen jäsenille on tiedotettu kokouksesta ja puheenjohtajan tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtajan lisäksi on läsnä vähintään puolet johtokunnan jäsenistä. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Jos äänet jakautuvat tasan, ratkaisee puheenjohtajan mielipide, paitsi vaaleissa arpa.
§ 26
Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai taloudenhoitaja. Johtokunta voi erityisestä syystä myöntää nimenkirjoitusoikeuden myös muulle johtokunnan jäsenelle.
§ 27
Yhdistys ja johtokunta voi erityisiä tehtäviä varten asettaa toimikuntia tai toimihenkilöitä. Tällöin on myös määrättävä niiden toimikausien pituudet, kuitenkin enintään kalenterivuodeksi.
§ 28
Perustellusta syystä voi Yhdistys vapauttaa luottamus- tai toimihenkilön kesken toimikauttaan, jolloin kokouskutsussa on mainittava asiasta. Vapautetun tai vapautettujen tilalle tulee Yhdistyksen valita samassa kokouksessa uusi jäsen tai uudet jäsenet jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

V Luku - Hallinto ja talous.

§ 29
Yhdistyksen toimi- ja tilikausi on kalenterivuosi. Yhdistyksen hallintoa ja taloutta valvovat tilintarkastajat.
§ 30
Yhdistyksen tilit on toimitettava tilintarkastajille vähintään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta ja muutenkin pyydettäessä. Tilintarkastajien on toimitettava tilit tarkastettuina johtokunnalle viimeistään kaksi (2) päivää ennen vuosikokousta.
§ 31
Yleiskokouksen tai hallituksen päätöksestä on Yhdistyksen varsinainen jäsen oikeutettu valittamaan sillä perusteella, että päätös on syntynyt laista, asetuksesta tai säännöistä poikkeavassa järjestyksessä taikka menee toimivaltaa ulommas, tahi on muutoin lain, asetuksen tai sääntöjen taikka Yhdistystä koskevien määräysten vastainen. Valitus on tehtävä Yhdistyksen hallitukselle neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa päätöksentekopäivästä, tai milloin päätös koskee jäsentä henkilökohtaisesti, saman ajan kuluessa siitä, kun hän sai päätöksestä tiedon. Päätöksestä, joka on luonteeltaan yksinomaan asian valmistelua tai toimeenpanoa koskeva, ei kuitenkaan saa valittaa.
§ 32
Yhdistyksen tunnuksista ja merkeistä päättää Yhdistyksen kokous.
§ 33
Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä, jos muutosesitys on tullut hyväksytyksi vähintään kolme neljäsosan (3/4) ääntenenemmistöllä kahdessa (2) peräkkäisessä Yhdistyksen kokouksessa, joiden väli on vähintään kaksi (2) viikkoa. Muutosesitys on mainittava kokouskutsussa. Muutosesityksen voi tehdä johtokunta tai jäsenistä koottu ryhmä, jossa on vähintään kymmenen (10) tai yksi neljäsosa (1/4) Yhdistyksen varsinaisista jäsenistä. Varsinaisten jäsenten tekemä ehdotus on käsiteltävä seuraavassa Yhdistyksen kokouksessa.

VI Luku - Muita säädöksiä.

§ 34
Yhdistys purkautuu, jos Yhdistys tekee siitä päätöksen kolme neljäsosan (3/4) ääntenenemmistöllä kahdessa (2) peräkkäisessä kokouksessa, joidenka väli on vähintään yksi (1) kuukausi. Purkautumisesitys on mainittava kokouskutsussa.
§ 35
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat ja muu omaisuus yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.